July 7, 2007

باهم

رنگها را به بازی گرفتيم:

نقاشي و عكس - تيرماه 1386

و خوانديم:

ای پری‌وار در قالب آدمی

كه پيكرت جز در خُلواره‌ی ناراستی نمی‌سوزد!-
حضورت بهشتی‌ ست
كه گريزِ از جهنم را توجيه می‌كند،
دريايی كه مرا در خود غرق می‌كند
تا از همه گناهان و دروغ
شسته شوم.

و سپيده‌دم با دست‌های‌ات بيدار می‌شود.
 

 

Posted by محمد طاهريان at 3:02 AM | Comments (8)

July 1, 2007

خمار مستی

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

میدانم ماه کامل که میشود تو سر میکشی از پنجره روی پوست من. دیشب ماه بود و من و پنجره.

Posted by محمد طاهريان at 1:45 PM | Comments (1)